Załącznik do Uchwały nr 2 
z dnia 14.09.2017 r. 
Walnego Zebrania Członków
STATUT 

Stowarzyszenia Turystyka i Rekreacja Jastrzębie-Zdrój 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 § 1 

 Stowarzyszenie Turystyka i Rekreacja Jastrzębie-Zdrój działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

 § 2 
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska i zagranica 
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jastrzębie-Zdrój. 
3. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią i emblematami zawierającymi pełną nazwę i siedzibę. 
4. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: TurRek 
 § 3 

 1. Stowarzyszenie zarejestrowane jest na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną. 
 2. Działalność swoją opiera na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 
 § 4 

 Stowarzyszenie może należeć do związku stowarzyszeń o zbieżnych ze swoimi celami działania. 

Rozdział II 

 CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

§ 5 
Cele Stowarzyszenia to: 

 1) Integracja społeczności lokalnej poprzez wspólne realizowanie swoich pasji i zainteresowań poprzez turystykę i jej rozwój we różnych formach 
2) Mobilizacja społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej oraz rozwijanie turystyki. 
3) Promocja zdrowego stylu życia i aktywnych form wypoczynku. 
4) Relaks poprzez kontakt z przyrodą, pięknymi widokami oraz ruchem na świeżym powietrzu. 

§ 6

Stowarzyszenia realizuje swoje cele poprzez: 

1) Rozwijanie turystyki w różnych jej formach 
2) Mobilizacja społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej. 
3) Promocja zdrowego stylu życia i aktywnych form wypoczynku poprzez organizowanie prelekcji 
4) Relaks poprzez kontakt z przyrodą, pięknymi widokami oraz ruchem na świeżym powietrzu. 
5) Poznawanie Polski pod względem krajoznawczym, turystycznym i historycznym. 
6) Organizacja wycieczek w kraju i za granicą, rajdów, spotkań integracyjnych, obozów i innych imprez turystyczno-krajoznawczych. 7) Udział w imprezach kulturalnych organizowanych przez instytucje kulturalne 
8) Prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej. 

 § 7 

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie do prowadzenia działalności statutowej pożytku publicznego organizacji. Działalność statutowa w formie odpłatnej i nieodpłatnej podlega rachunkowemu wyodrębnieniu w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. 

 2. Działalność nieodpłatna to:
 
1) Organizacja prelekcji 
2) Organizacja spotkań tematycznych 
3) Organizacja wycieczek i imprez turystyczno-krajoznawczych 
4) Usługi przewodnickie 
5) Poradnictwo z zakresu krajoznawstwa 

 3. Działalność odpłatna to: 

1) Organizacja prelekcji 
2) Organizacja spotkań tematycznych 
3) Organizacja wycieczek i imprez turystyczno-krajoznawczych 
4) Usługi przewodnickie 
 5) Poradnictwo z zakresu krajoznawstwa 

 Rozdział III 

CZŁONKOWIE ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 8 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym. 

2. Stowarzyszenie posiada członków: 

a) zwyczajnych, 
b) wspierających, 
c) honorowych. 

3. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży pisemna deklarację, i zostanie wpisana w rejestr członków na podstawie uchwały Zarządu. 

4. Członkiem Zwyczajnym może zostać również: 

a) małoletni w wieku 16-18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu większość stanowią osoby o pełnej zdolności do czynności prawnej. 

b) małoletni poniżej 16 lat, mogą za zgodą przedstawiciela ustawowego należeć do stowarzyszenia według zasad określonych w statucie, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez prawa do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

§ 9 

1. Członek zwyczajny ma prawo: 

1) Brać udział w pracach i zebraniach z głosem stanowiącym. 
2) Korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do władz. 
3) Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia w celu usprawnienia form jego działania. 

 2. Członek zwyczajny ma obowiązek: 

1) Realizować osobiście i pomagać w realizowaniu zadań Stowarzyszenia. 
2) Stosować się do Statutu oraz uchwał i postanowień jego władz. 
3) Płacić regularnie składki członkowskie 
4) Uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków. 

§ 10 

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wolę czynnego popierania celów i działalności Stowarzyszenia oraz zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową na rzecz Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po założeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu. 

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego poza tym korzysta z wszystkich uprawnień członka Stowarzyszenia. 

 § 11 

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój stowarzyszenia. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

 2. Członek honorowy nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, jednak może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach władz Stowarzyszenia, poza tym posiada takie same prawa jak członek zwyczajny. 

3.Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich. 

§ 12 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu, 
b) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
c) śmierć członka, 
d) rozwiązania się Stowarzyszenia, 
e) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu. 

 2. Skreślenie z listy członków następuje z powodu: 

a) rażącego naruszania postanowień statutu, 
b) nieprzestrzegania uchwał i postanowień władz, 
c) braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia, 
d) zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres trzech miesięcy, 
e) za szkodliwe działanie na rzecz Stowarzyszenia. 

 3. Członek skreślony przez Zarząd ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od powiadomienia o wykluczeniu bądź skreśleniu. 

 Rozdział IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 13 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebrania Członków, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna. 

2. Władze wybierane są w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

4. Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 2 lata. 

5. Uchwały wszystkich władz podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że postanowienia statutu stanowią inaczej. O tym czy głosowanie jest jawne lub tajne decydują każdorazowo dana władza stowarzyszenia. 

 § 14 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebrania Członków odbywa się nie rzadziej niż raz w roku. 

3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przez powiadomienie wszystkich członków listownie, telefonicznie, drogą elektroniczną z podaniem daty, miejsca i porządku zebrania, na 14 dni przed terminem zebrania. Jeżeli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, w tym samym dniu, pół godziny później jeżeli podano to w zawiadomieniu. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej, na pisemne żądanie jednej dziesiątej ogółu członków Stowarzyszenia z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad. 

5. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie nie później niż w ciągu 14 dni, licząc od daty otrzymania polecenia lub żądania określonego w ust. 4. 

6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a) wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 
b) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej w okresach rocznych oraz udzielania absolutorium władzom. W przypadku nie udzielenia absolutorium członkowie nie mogą dalej pełnić funkcji, a także kandydować do władz następnej kadencji, 
c) uchwalenie głównych kierunków działalności i planów budżetowych na okresy roczne, 
d) uchwalenie Statutu oraz podejmowanie uchwał w sprawie jego zmiany, 
e) podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu członka honorowego, 
f) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 
g) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, 
h) ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, 

7. Walne Zebranie Członków wybiera swego przewodniczącego i sekretarza Zebrania. 

8. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział zaproszeni goście, eksperci z głosem doradczym. 

§ 15 

ZARZĄD 

1. Zarząd to władza wykonawcza powołana do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia, składa się z 3 członków w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika. 

2. Członkiem Zarządu nie może być osoba pełniąca funkcję członka Komisji Rewizyjnej. 

3. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia są protokołowane. 

4. Zarząd wybierany jest spośród członków stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków. 

5. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) organizowanie pracy Stowarzyszenia i kierowanie jego działalnością, 
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
c) zwoływanie zebrań, 
d) przyjmowanie i skreślanie członków oraz prowadzenia ich ewidencji, 
e) realizowanie budżetu i zadań wynikających z planu zamierzeń oraz preliminarza dochodów i wydatków, 
f) podejmowanie uchwał w sprawach wydatków oraz nabycia i zbywania majątku ruchomego Stowarzyszenia, 
g) przyjmowanie darowizn i zapisów, 
h) uchwalanie wysokości składki członkowskiej. 

6. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub osoba przez niego upoważniona. 

7. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, głos Prezesa jest decydujący. O tym, czy głosowanie jest jawne lub tajne, każdorazowo decyduje Zarząd. 

§16

1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi ani żadnym innym władzom Stowarzyszenia. 

3. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków, składa się z  3 członków, którzy wybierają z pośród siebie : przewodniczącego i zastępcę. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni ani skoligaceni z członkami Zarządu, nie mogą też pozostawać z nimi w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach. 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu prac w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. O tym, czy głosowanie jest jawne lub tajne, każdorazowo decyduje Walne Zebranie. 

8. Do obowiązków zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

a) obowiązek nadzoru nad organami w zakresie ich działalności, powziętych uchwał umów, regulaminów i innych aktów, 
b) obowiązek kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, 
c) obowiązek występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądania wyjaśnień, 
d) obowiązek wnioskowania na Walnym Zebraniu Członków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu, 
e) obowiązek składania sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu, 
f) prawo udziału członków Komisji w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, 
g) prawo żądania zwołania posiedzeń Zarządu, 
h) wyznaczanie uchwałą członka Komisji Rewizyjnej do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi. 

9. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów, głos przewodniczącego jest decydujący. O tym, czy głosowanie jest jawne lub tajne, każdorazowo decyduje Komisja Rewizyjna. 

§ 17

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia w szczególności są: 

a) darowizny, spadki, zapisy, 
b) składki członkowskie, 
c) dotacje i subwencje, udziały, lokaty, 
d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych, 
e) dochody z majątku, 
f) odsetki bankowe. 

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia i składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw upoważnieni są działający łącznie dwaj członkowie Zarządu. 

3. Stowarzyszenie nie przyjmuje żadnych płatności w gotówce równej lub powyżej 15000 euro. 

4. Zabrania się: 

1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”. 
2) Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 
3) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego. 
4) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na szczególnych zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

Rozdział V 

 ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

§ 18 

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności połowy uprawnionych do głosowania członków. 

2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje likwidatorów, którymi są członkowie Zarządu. Uchwała określa tryb likwidacji Stowarzyszenia. 

Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.          (c)2021, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej. 
Liczba odwiedzin: 466
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem