Ogólne Warunki Uczestnictwa

Ogólne Warunki Uczestnictwa

I. ZAWARCIE UMOWY 

1. Stronami umowy (w rozumieniu Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.) są Stowarzyszenie Turystyka I Rekreacja Jastrzębie-Zdrój (zwane dalej Organizatorem) oraz Zamawiający imprezę turystyczną. a) Dane Organizatora: Stowarzyszenie Turystyka i Rekreacja Jastrzębie-Zdrój z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 44-335, ul. Kaszubska 11/54, posiadającą NIP: 633 223 76 81, REGON: 36909701900000, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS: 0000709744, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego b) Prawa i obowiązki Organizatora i Zamawiającego określają wydane w oparciu o art. 385(1) KC oraz ww. Ustawę o imprezach turystycznych niniejsze „Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Turystyka I Rekreacja” zwane dalej Warunkami uczestnictwa. 

2. Stowarzyszenie Turystyka I Rekreacja w trakcie wyjazdów I wydarzeń jest organizatorem jedynie przejazdów lub noclegów jeśli oferta nie mówi inaczej. Wyjazdy organizowane są jedynie, dla wąskiej grupy sympatyków Stowarzyszenia Turystyka i Rekreacja na portalu społęcznościowym Facebook. Wszystkie pozostałe elementy jak zwiedzanie, korzystanie z obiektów sportowych I kulturalno-oświatowych itp. Są fakultatywne I podejmowane na własną odpowiedzialność. Pilot wycieczki może być pomocny przy organizacji zwiedzania I zakupu biletów grupowych. 

3. Zawierając Umowę ze Stowarzyszeniem Turysttyka I Rekreacja, podróżny oświadcza, iż jego stan zdrowia umożliwia udział w imprezie, a uczestnicząc w zajęciach specjalistycznych na wodzie i w terenie zobowiązuje się stosować się do zarządzeń Kadry prowadzącej zajęcia, ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zasad dobrej praktyki wodnej (np. zakaz picia alkoholu przed zejściem na wodę i na wodzie, osoby niepływające i słabo pływające mają obowiązek korzystania ze środków asekuracyjnych i ratunkowych, nie oddalanie się od grupy na wodzie a także nie stwarzanie w wyniku własnych decyzji sytuacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne oraz innych podczas trwania imprezy, itd.). 

4. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez Stowarzyszenie Turystyka I Rekreacja następuje z chwilą podpisania umowy lub wpływu kwoty podanej w ogłoszeniu na konto stowarzyszenia. Jeżeli kwota wpłaty jest mniejsza od wskazanej w ogłodzeniu umowa uważana jest za niezawartą do czasu uzupełnienia właty. 

5. Zamawiający, który dokonał wpłaty I zawarł w ten sposób umowę zobowiązany jest do przekazania danych osobowych niezbędnych do realizacji imprezy oraz ubezpieczenia. W przypadku odmowy podania danych umowa nie może być zawarta. Sczegóły przekazania I przechowywania danych osobowych zawarte jest w instrukcji dot. Danych Osobowych. 

6. Zgłaszający, który zawarł umowę czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych uczestników imprezy. Jest on również odpowiedzialny za informowanie uczestników imprezy o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy. 

7. Integralną część umowy o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez Stowarzyszenie Turystyka I Rekreacja stanowią niniejsze warunki oraz oferta (program) określająca: cenę, termin, godzinę i miejsce wyjazdu oraz planowanego powrotu, miejsce pobytu lub trasę, standard oferowanych świadczeń, w tym: rodzaj środka transportu, położenie i rodzaj obiektu zakwaterowania, rodzaj i ilość posiłków, ramowy program zwiedzania, wszystkie usługi wliczone w cenę oraz wszelkie koszty dodatkowe. 

8. Uczestnikiem imprezy turystycznej jest Zamawiający imprezę turystyczną i podpisujący druk UmowyZgłoszenia oraz inne osoby wpisane w Umowie-Zgłoszeniu przez Zamawiającego. Zgłoszenie udziału w imprezie dokonane przez osobę niepełnoletnią winno być potwierdzone przez jej prawnego opiekuna. W przypadku grup całość odpowiedzialności za dopełnienie wszystkich formalności związanych z imprezą ponosi Zamawiający imprezę. 

9. Organizator przed zawarciem umowy informuje Zamawiającego o obowiązujących przepisach paszportowych i wizowych, o przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w imprezie, o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych terenach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. 

10. Zawierając umowę o udział w imprezie organizowanej przez Stowarzyszenia Turystyka I Rekreacja, Zamawiający wyraz a zgodę w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji imprezy przez stowarzyszenie. 

11. Przy zawarciu umowy z Organizatorem określany jest rodzaj dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w imprezie oraz termin ich okazania lub dostarczenia Organizatorowi. Brak takich dokumentów lub nieterminowe ich złożenie jest równoznaczne z rezygnacją Zamawiającego z udziału w imprezie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

12. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o wszelkich zmianach danych wskazanych w Umowie-Zgłoszeniu. W przypadku braku takiej informacji Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność za uniemożliwienie wykonania umowy spowodowane zmianami, o których nie został powiadomiony. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w każdej chwili, z przyczyn od siebie niezależnych, spowodowanych siłą wyższą. O odwołaniu imprezy Organizator niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego i zwróci mu wpłaconą na poczet odwołanej imprezy należność lub zaproponuje inną imprezę. 

II. REZYGNACJA Z IMPREZY 

 1. Zamawiający może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w imprezie w każdej chwili, składając stosowne pisemne oświadczenie. 

 2. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania przez Biuro Stowarzyszenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji lub dzień następny po dniu, w którym Zamawiający nie dopełni formalności określonych umową (wpłacenie zaliczki na poczet imprezy, dostarczenie wymaganych dokumentów) lub dzień rozpoczęcia imprezy, jeżeli zgłoszeni przez Zamawiającego uczestnicy nie zgłoszą się na zbiórkę. 

 3. Zamawiający może zrezygnować z udziału w imprezie, jeśli Biuro Stowarzyszenia będzie zmuszone zmienić warunki umowy (np. termin wyjazdu, cenę, miejscowość pobytu, standard zakwaterowania, rodzaj i ilość posiłków, środek lub standard transportu) składając pisemną rezygnację w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Jeśli Zamawiający zawiadomiony o zmianie warunków umowy: a) nie zgłosi pisemnej rezygnacji – przyjmuje się, że zaakceptował zmienione warunki, b) zgłosi pisemną rezygnację z imprezy – otrzymuje zwrot wniesionej wpłaty za imprezę. 

 4. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z udziału w imprezie z innych powodów niż wymienione w pkt. II.3. bez względu na przyczynę rezygnacji, Zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty proporcjonalnie do poniesionych przez Organizatora kosztów.

5. Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu części wpłat wniesionych za imprezę (w wysokości określonej w punkcie II.4) w ciągu 14 dni od daty złożenia rezygnacji przez Zamawiającego.

 III. REALIZACJA UMOWY 

 1. W trakcie trwania imprezy, uczestnicy zgłoszeni przez Zamawiającego zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości obowiązujące na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

 2. Stowarzyszenie Turystyka I Rekreacja zapewnia Zamawiającemu realizację imprezy zgodnie z programem stanowiącym integralną część umowy. 

 3. Na czas trwania imprezy Organizator ubezpiecza uczestników zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami. W przypadku zaistnienia szkody w czasie trwania imprezy, Organizator udziela pomocy poszkodowanemu uczestnikowi w realizacji świadczeń wynikających z ubezpieczenia. Dochodzenie roszczeń do wysokości sum gwarancyjnych wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez uczestnika zgłoszonego przez Zamawiającego w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, z którym zawarto umowę. 

 4. W trakcie trwania imprezy uczestnicy zgłoszeni przez Zamawiającego zobowiązani są: 
 a) przestrzegać przepisów celnych i związanych z przygranicznym charakterem regionu Rzeczpospolitej Polskiej, na którym realizowana jest impreza oraz przepisów porządkowych i przeciwpożarowych gwarantujących bezpieczeństwo podczas podróży oraz w miejscach zakwaterowania. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność za konsekwencje wynikłe z naruszenia tych przepisów przez uczestników, 
 b) stosować się do wszelkich wskazań i zaleceń przewodnika-pilota, reprezentującego interesy uczestników zgłoszonych przez Zamawiającego i Organizatora w czasie trwania imprezy, umożliwiających realizację programu. 

 5. Jeżeli uczestnicy zgłoszeni przez Zamawiającego nie wyjadą na imprezę w wyznaczonym terminie, z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora lub odłączą się od grupy w czasie jej trwania, Organizator nie zapewnia Zamawiającemu dojazdu tych uczestników w terminie późniejszym w celu dołączenia do grupy, nie zwraca kosztów takiego dojazdu lub powrotu oraz nie gwarantuje przedłużenia imprezy. 

 6. Stowarzyszenie Turystyka I Rekreacja wyłącza swoją odpowiedzialność za: wady świadczeń, o których Zamawiający wiedział w chwili zawierania umowy, działania lub zaniechania Zamawiającego, działania lub zaniechania osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług objętych umową, jeśli tych działań lub zaniechań Organizator nie mógł przewidzieć ani uniknąć, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą. 

 IV. REKLAMACJE 

 1. Jeśli w trakcie imprezy Zamawiający stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora i współdziałać w celu uniknięcia ewentualnych dalszych szkód. 

 2. Jeśli usterka w realizacji umowy nie zostanie naprawiona, Zamawiający powinien złożyć pisemną reklamację u przewodnika-pilota lub w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zakończenia imprezy bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Turystyka I Rekreacja, wraz z określeniem swojego żądania. 

 3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 30 dni od daty otrzymania, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej. 

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do uczestników zgłoszonych przez Zamawiającego ponad kwotę rzeczywistej szkody i utraconych korzyści pod warunkiem ich udokumentowania w sposób określony przepisami prawa cywilnego oraz Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. 

 5. Podstawą reklamacji nie mogą być: zdarzenia i okoliczności, będące wynikiem: działania lub zaniechania Zamawiającego i/lub zgłoszonych przez niego uczestników, działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług objętych umową, jeżeli tych działań lub zaniechań Organizator nie mógł przewidzieć ani uniknąć lub działania siły wyższej. Stowarzyszenie Turystyka i Rekreacja nie odpowiada za szkody moralne. świadczenia, które nie zostały przez Zamawiającego i zgłoszonych przez niego uczestników wykorzystane z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, dobrowolne nieskorzystanie przez uczestników zgłoszonych przez Zamawiającego z całości lub części programu imprezy. 

 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami uczestnictwa mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r., jednak wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. 

 2. Spory niemożliwe do rozstrzygnięcia polubownego będą przedkładane do orzeczenia Sądowi właściwemu rzeczowo i terytorialnie dla siedziby pozywającego.
(c)2021, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej. 
Liczba odwiedzin: 1668
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem